Naslovnica Savjeti krizmanicima u priremi za sakramenat sv. p Savjeti krizmanicima u priremi za sakramenat sv. potvrde

Glavni izbornik

Savjeti krizmanicima u priremi za sakramenat sv. potvrde

Priprema:

- izlaži se podukama o vjerskim znanjima i nauku Crkve

- vodi  intenzivniji molitveni i sakramentalni život

- svakodnevno ?itaj Sveto Pismo, posebice Novi zavjet

- po mogu?nosti, sudjeluj tijekom korizme na duhovnoj obnovi ili seminaru

- u?ini temeljit ispit savjesti i pristupi otvorena i ponizna srca svetoj ispovijedi, odlu?i se za iskreni odnos s Bogom

- zrelije pristupaj vjerskim sadržajima te prona?i svoje mjesto aktivnog djelovanja u župnoj zajednici (npr. sportske, glazbene, molitvene aktivnosti)

- njeguj naviku ?itanja duhovnog štiva (?itaj dnevno po desetak minuta duhovno štivo / knjige, web portali duhovnog sadržaja/ osobito o svetim ljudima iz povijesti Crkve i razmišljaj o pro?itanom te primjeni istoga u vlastitom životu)

- u?ini mudar odabir krizmanog kuma / kume  / to je  osoba koja predstavlja svjedoka i pratitelja u tvojem zrelom vjerni?kom životu, potrebno je da ti bude  poticatelj  i uzor za sakramentalni život koji se tek nakon krizme treba ja?e razvijati  a nikako zamrijeti ili ugasiti / imaš li uop?e takvu osobu u svojoj sredini ?/

- vježbaj duh i tijelo  u odricanju od ne?ega što osobito voliš  ili pak u  disciplini neke aktivnosti koja ti teško pada, od ?ega gotovo pa unaprijed odustaješ

- odredi si kroz Veliki tjedan, dan posta o kruhu i vodi

- jednom tjedno kroz korizmu oti?i u praznu crkvu i budi u tišini pred Isusom, pusti se njegovoj blizini i posve?uj se Njemu, po?ni uistinu  prijateljevati s Njime

Postavi si pitanja:

 

- razmišljam li o darovima Duha Svetoga ili o darovima kuma, roditelja i rodbine, što mi je važnije?

- ho?u li pri?ati sa ostalim krizmanicima o tome kojim me je milostima Duh Sveti posebno obdario te kako sam iskusio/la primanje sakramenta potvrde ili ?u samo  uspore?ivati materijalne darove koje sam dobio/la sa darovima ostalih krizmanika?

- kakvo mi  je razumijevanje moje vjerni?ke punoljetnosti u Crkvi, a koja upravo nastupa primanjem sakramenta sv. Potvrde? (mogu za isti stol sa Gospodinom i njegovim u?enicima, dao mi je svoga Duha da mogu razumjeti Božji govor i jezik ljubavi, jedinstvo duša okupljenih u istome Duhu!)

- Bog me kroz sakramenat potvrde zamilovao kroz samu intimu Oca i Sina, kroz najsvetiju svezu ljubavi ikada- daruju?i svog vlastitog Duha, Duha Svetoga: ovo je osobito milosni ?as u mojem životu, jesam li ga svjestan i zahvalan na toj novoj dimenziji mene koju je po sv. Potvrdi Bog ugradio u moje bi?e?

- znam li i želim li biti vjerni?ki znatiželjan i ustrajan u životu sa Kristom kako bi iš?ekivao i prepoznavao plodove Duha Svetoga u svojem životu?

Zaklju?imo:

Dar Duha Svetoga predstavlja vrhunaravni doga?aj u životu svakog vjernika. Pozvan si na svetost. Duh Sveti ne treba samome sebi,  zato je darovan tebi – da ti budeš svet.

Svrha je ljubavi da ispuni drugoga. Dopusti da te najve?a ljubav ikada, sam Duh Sveti, posve?uje danomice, kako bi na zemlji ostavio trag velike i istinske ljubavi Božje  prema svakom ?ovjeku.

 

Božja rije?

SVETA MARIJA BOGORODICA

Lk 2, 16­21

U ono vrijeme: Pastiri pohite u Betlehem i prona?u Mariju, Josipa i novoro?en?e gdje leži u jaslama. Pošto sve pogledaše, ispripovjediše što im bijaše re?eno o tom djetetu. A svi koji su to ?uli divili se tome što su im pripovijedali pastiri. Marija u sebi pohranjivaše sve te doga?aje i prebiraše ih u svome srcu. Pastiri se zatim vratiše slave?i i hvale?i Boga za sve što su ?uli i vidjeli kako im je bilo re?eno. Kad se navršilo osam dana da bude obrezan, nadjenuše mu ime Isus, kako ga je bio prozvao an?eo prije njegova za?e?a.

Raspored misa

NEDJELJOM

7.30 sati

9.00 sati

10.30 sati

12.00 sati

19.00 sati

 

RADNIM DANOM

7.00 sati

19.00 sati