Glavni izbornik

Družba Školskih sestara franjevki ima svoj prapo?etak u Grazu, u Austriji. Antonija Lampel i skupina u?iteljica, franjeva?kih tre?oredica, koje su se bavile odgojem siromašne ženske mladeži, dobivaju dozvolu za samostanski život 1843. godine. Njihova želja je bila da pomognu onima koji nisu imali mogu?nost školovanja u ustanovama zbog preskupih školarina. Papa Grgur XVI je 1842. godine odobrio statute, zasnovane na podlozi Pravila Tre?eg reda sv. Franje.

1864. godine, na poziv Mariborskog biskupa sestre dolaze u Sloveniju, me?u kojima je s. Margarita Pucher, ?ijom se željom i zalaganjem mariborska podružnica odvaja od ku?e matice u Grazu i postaje ku?om maticom nove Družbe. S. Margarita je 1869. g. imenovana prvom vrhovnom predstojnicom. Prvotni cilj nove Družbe bio je u?vrstiti franjeva?ki duh služenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti sa djecom i djevojkama, posebice u korist onih iz najsiromašnijih društvenih slojeva.

Potkraj 19. i po?etkom 20. stolje?a Družba se proširuje u Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Afriku (Egipat) i u Sjedinjene Ameri?ke Države, a izme?u dva svjetska rata u Južnu Ameriku.

1922. g. Sveta stolica je Kongregaciji odobrila vlastite Konstitucije i priznala je redovni?kom ustanovom papinskog prava. Iste godine došlo je i do podjele Kongregacije na provincije. Danas sestre djeluju u Rimskoj regiji i devet provincija kojima su sjedišta u Mariboru, Splitu, Mostaru, Sarajevu, Trstu, Lemontu, Argentini – Urugvayu, Paragvayu i Austriji.

Na poziv franjevaca Bosne Srebrene, Školske sestre franjevke 1929.g dolaze iz Maribora u Bosnu. 1942. g. osnovana je nova Bosansko – hrvatska Provincija Pre?istog Srca Marijina. Prvom provincijskom predstojnicom je imenovana s. M. Verena Dijakovi?.

Složene životne prilike i nepovoljna politi?ka situacija u Bosni prisilile su sestre da prihva?aju poslove razli?itih djelatnosti. Nakon dolaska u Visoko i Sarajevo, preuzele su vo?enje ku?anskih poslova u franjeva?kim samostanima, a kasnije i brojnim župama. Potaknute izvornom karizmom, sestre su u Varešu od 1936. g. živjele u vlastitoj ku?i gdje su otvorile stru?nu školu i vrti?, dok su u Novom Šeheru iznajmile ku?u i otvorile vrti?.

U Župu sv. Obitelji sestre dolaze 1964. g. gdje djeluju i danas. Na podru?ju župe, sestre imaju dvije vlastite ku?e u kojima žive u franjeva?kom duhu. Uklju?ene smo u pastoral župe i angažirane na razli?itim podru?jima apostolata. Sestre katehistice predaju vjeronauk u školama i župsku katehezu, s. Lucijana Bobaš ve? dugi niz godina animira liturgijsko pjevanje i voditeljica je župskih zborova. S. Florencija Božanovi? obavlja sakristansku službu, a s. Dobroslava Antunovi? vodi doma?instvo u župi.

Karizma Kongregacije Školskih sestara franjevki je živjeti Evan?elje u redovni?koj zajednici iz ljubavi prema Bogu u Franjinu duhu pokore, veselja i jednostavnosti; odgajati mladež i obavljati druga apostolska djela u službi Crkve. Tako sestre prepoznaju?i vlastite talente stavljaju se u službu najrazli?itijim potreba ?ovjeka kao vjerou?iteljice, odgajateljice, medicinske sestre, sakristanke, doma?ice, a iznad svega „biti sestra“ svima.

Naša generalna ku?a je u Rimu, a provincijsko sjedište je u Sarajevu. Sestre žive i djeluju u 38 podružnica, od toga su 24 u Bosni i Hercegovini, 11 u Hrvatskoj, a 3 u inozemstvu. U našoj Provinciji ima 251 sestra, sa doživotnim zavjetima je 246 sestara, a sa privremenim zavjetima 5 sestara. Ku?u novicijata imamo u Kloštar Ivani?u, gdje su 4 novakinje, 2 postulatice, te Dom sv. Franje za stare i bolesne sestre. Trenutno imamo 5 kandidatica koje završavaju srednju školu u Livnu.

U našim Konstitucijama stoji da je svaka pojedina sestra pozvana težiti za savršenom ljubavlju ispunjavanjem evan?eoskih savjeta ?isto?e, siromaštva i poslušnosti po nauku i primjeru Božanskog U?itelja i svetog oca Franje. Tako želimo radosnim življenjem posve?enog života biti znak i izazov današnjem svijetu.

Priredila s. Ana Oršoli?

www.ssf.hr

 

Božja rije?

SVETA MARIJA BOGORODICA

Lk 2, 16­21

U ono vrijeme: Pastiri pohite u Betlehem i prona?u Mariju, Josipa i novoro?en?e gdje leži u jaslama. Pošto sve pogledaše, ispripovjediše što im bijaše re?eno o tom djetetu. A svi koji su to ?uli divili se tome što su im pripovijedali pastiri. Marija u sebi pohranjivaše sve te doga?aje i prebiraše ih u svome srcu. Pastiri se zatim vratiše slave?i i hvale?i Boga za sve što su ?uli i vidjeli kako im je bilo re?eno. Kad se navršilo osam dana da bude obrezan, nadjenuše mu ime Isus, kako ga je bio prozvao an?eo prije njegova za?e?a.

Raspored misa

NEDJELJOM

7.30 sati

9.00 sati

10.30 sati

12.00 sati

19.00 sati

 

RADNIM DANOM

7.00 sati

19.00 sati