Naslovnica

Glavni izbornik

Draga subra?o sve?enici, redovnici i redovnice, dragi mladi, bra?o i sestre!

1. Pišem vam ovo pismo na dan koji je dugo u nama živio kao željeni datum Susreta hrvatske katoli?ke mladeži u Zagrebu. To je ujedno i spomendan blaženog Ivana Merza, kojega smo me?u svetim uzorima, uz Presvetu Bogorodicu Mariju i blaženoga Alojzija Stepinca, s našim mladima izabrali da budu posebno razmatrani kao pratitelji i zagovornici naših mladih tijekom priprave i slavlja Susreta. Njima preporu?ujem naše mlade, njihove obitelji i cijelu Nadbiskupiju.

Budu?i da nas je Gospodin pozvao da druk?ije organiziramo tjedne i mjesece pred nama, i nadalje ostajemo zahvalni na dobru, što ga On ostvaruje po svojoj ljubavi u bra?i i sestrama, te pozorni na njegova nadahnu?a i poticaje, prema Marijinim rije?ima, preuzetima kao geslo Susreta mladih: »Što god vam rekne, u?inite!« (Iv 2, 5). Ovo vrijeme poteško?a vrijeme je razlu?ivanja duhova. Ovo vazmeno vrijeme je vrijeme prepoznavanja što Duh Sveti ?ini u Crkvi, da bi u svim okolnostima vjera živjela u nama i po nama se širila na druge ljude i na cijelo društvo.

U daru krš?anskog pouzdanja osje?am potrebu zahvaliti svima vama, dragi sve?enici i vjernici: na zajedništvu i uzajamnoj potpori koju ste do sada o?itovali, na razumijevanju odluka kojima smo bili vo?eni ljubavlju prema bližnjima, na ustrajnoj molitvi i na karitativnom pomaganju potrebitima. Istim Duhom vo?eni, s pouzdanjem u Gospodina koji je došao da bismo imali život, nastavljamo hod naše Crkve.

U svome Pismu od 1. svibnja 2020. godine, u kojemu sam dao smjernice za slavljenje sakramenta euharistije i pomirenja (svete ispovijedi), napomenuo sam da ?e o slavljima ostalih sakramenata uslijediti posebne upute.

Ovim pismom, nakon što sam se 7. svibnja 2020. godine, s pre?asnom gospodom dekanima naše Nadbiskupije posavjetovao glede organizacije pastoralnoga djelovanja, obavješ?ujem vas o važnim slavljima koja su pred nama, a zatim – ponovno naglašavaju?i važe?e op?e preporuke Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo i posebne crkvene odredbe vezane uz sprje?avanje širenja bolesti Covid-19 – dajem upute o liturgijskim slavljima.

Misli me na po?etku ovoga pisma ponajprije vode prema ljudima koji su stradali u potresu, prema obiteljima i svakoj osobi koja je pogo?ena razaranjem i posljedicama na zdravlje duše i tijela, prema svakom tko je morao napustiti svoj dom i živjeti dodatnu nesigurnost svakodnevice.

2. Pomo? obiteljima i pojedincima stradalima u potresu
Naš krš?anski pristup uvijek polazi od molitve Gospodinu. To smo ?inili i sada, a ?init ?emo i ubudu?e. S molitvom, koja nam je susret s Gospodinom i kao takva vrelo usmjerenosti prema neprolaznom brinu?i se za povjerenu nam prolaznost, zajedno treba i?i i konkretno o?itovanje blizine i pomo?i. Toliko smo puta pokazali krš?ansku ljubav i solidarnost prema ljudima u raznim dijelovima svijeta te ne dvojim da ?e se i za one koji su nam najbliži, u našoj sredini na?i otvorena srca.

Zato ovime pozivam sve ?lanove naše nadbiskupijske obitelji da daju svoj doprinos u olakšavanju boli i poteško?a stradalima na na?in koji smatraju najprimjerenijim i u?inkovitim. Naime, župnici i njihovi suradnici u župama najbolje poznaju stradanja i potrebe, ne gledaju?i na to pripada li netko župnoj zajednici, je li vjernik ili nije, nego imaju?i uvijek na prvom mjestu samo pomaganje koje ublažava ljudsku bijedu. Drago nam je što možemo istaknuti zauzetost našega nadbiskupijskog Caritasa i župnih Caritasa koji u ovim mjesecima pokazuju vjerodostojnost svoga poslanja. Važnu ulogu u tome imaju i redovni?ke zajednice, kao i udružene zajednice vjernika koje na?inom svoje dobrotvornosti mogu proširivati krug dobrote. Takvo skupljanje u vjerni?kim zajednicama trajat ?e do opoziva. Tu našu djelotvornu mrežu treba i nadalje ?uvati i razvijati ja?anjem višestruke suradnje.

Ovime ponajprije pozivam župnike i rektore crkava da u svojim zajednicama iznova potaknu vjernike na tu važnu dobrotvornost. Neka se stoga u svim crkvama nazna?i posebno mjesto (postavi »škrabica«) na kojemu vjernici mogu ostaviti svoje priloge za ljude stradale u potresu. Neka se prilozi dostavljaju Nadbiskupskom duhovnom stolu s oznakom svrhe: »pomo? obiteljima i pojedincima stradalima u potresu«.

3. Pomo? župnim zajednicama u obnovi crkvenih objekata
Na srcu mi leže župne zajednice kojima su bogoslužni prostori župnih crkava tako stradali da se vjernici u njima više ne mogu okupljati na liturgijska slavlja, molitvu i pobožnosti. To se odnosi ponajprije na sljede?e župe: Župa Ro?enja Blažene Djevice Marije u Granešini, Župa Pohoda Blažene Djevice Marije u ?u?erju, Župa sv. Šimuna i Jude Tadeja u Markuševcu, Župa sv. Franje Ksaverskoga u Zagrebu, Župa sv. Franje Ksaverskoga u Vugrovcu, Župa sv. Petra i Pavla u Kašini, Župa sv. Marka Evan?elista u Zagrebu, Župa Presvetog Srca Isusova u Zagrebu. Ovima treba pribrojiti Franjeva?ku crkvu na Kaptolu kao i Crkvu sv. Katarine na Gornjem Gradu. Ima i ve?i broj crkava, župnih ku?a, samostana i drugih crkvenih objekata koji su pretrpjeli znatnija ošte?enja. Spominjem samo kompleks Sjemeništa na Šalati, Nadbiskupski dvor i zgradu Nadbiskupskog duhovnog stola, a dakako ponajprije našu Prvostolnicu koja je pretrpjela velika ošte?enja.

Za neke od gore navedenih župa mo?i ?e se na?i zamjenska rješenja, a za neke od njih trebat ?e izgraditi nove privremene ili trajne prostore. U tome pogledu usmjereni smo na traženje putova koji ?e dovesti do prikladnih ostvarenja, posebno s obzirom na financijske mogu?nosti. Zato molim sve koji budu mogli pomo?i da se uklju?e, u skladu sa smjernicama koje ?e biti dane, naro?ito onda kada se stvore temeljni preduvjeti za realiziranje projekata. Kao vjernici, a na poseban na?in kao Nadbiskupija, jedno smo otajstveno Kristovo Tijelo i kada trpi jedan dio toga Tijela, trpi cijelo Tijelo. Tako združeni u istome Otajstvu, u radostima i bolima, u idu?em razdoblju slavit ?emo predstoje?a nadbiskupijska važna slavlja.

4. Misa posvete ulja
Misu posvete ulja odgodili smo zbog ošte?enosti Prvostolnice potresom i zbog epidemioloških ograni?enja koja nisu dopuštala nikakva okupljanja. U novim ?emo okolnostima proslaviti Misu posvete ulja u ?etvrtak, 28. svibnja 2020. godine, s po?etkom u 10 sati, u crkvi svetoga Blaža u Zagrebu. U toj ?e euharistiji koncelebrirati po dva predstavnika iz svakog dekanata (eventualno dekan i još jedan prezbiter; oni ?e preuzeti posve?eno ulje za svoj dekanat), zatim prezbiteri predstavnici nadbiskupijskih ustanova i redovništva.

5. Svetkovina Majke Božje od Kamenitih vrata
Na svetkovinu Duhova ove ?emo godine proslaviti Majku Božju od Kamenitih vrata. Dana 31. svibnja 2020. godine, s po?etkom u 19 sati ispred naše Katedrale, bit ?e euharistijsko slavlje koje ?e predvoditi preuzvišeni gospodin apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj mons. Giorgio Lingua. Nakon svete mise – na na?in koji ?e organizacijski biti mogu? – uputit ?emo se u procesiji do Kamenitih vrata. Znamo da ?e vjernici Grada Zagreba, višestruko pogo?eni kušnjama, taj dan naše Zaštitnice upravo na Pedesetnicu živjeti u posebnome zajedništvu slavlja, molitve, predanja i pouzdanja. Stoga poti?em sve?enike Grada Zagreba da pozovu svoje vjernike na dostojno sudjelovanje.

6. Prezbitersko re?enje
Posebnu znakovitost imat ?e i slavlje prezbiterskoga re?enja koje planiramo proslaviti u Nacionalnome svetištu Majke Božje Bistri?ke na spomendan Bezgrješnoga Srca Blažene Djevice Marije u subotu, 20. lipnja 2020. godine, s po?etkom u 10 sati. Sve pozivam da za naše ?akone koji ?e postati sve?enicima ustrajno molimo i pratimo ih u njihovu nepodijeljenom odazivu Kristu po uzoru velikodušnosti njegove i naše Majke Presvete Bogorodice Marije.

7. Upute o liturgijskim slavljima

a) Slavlje sakramenata krš?anske inicijacije
Za slavlje inicijacije katekumena, u skladu s ranijim prijavama, župnicima se daje ovlast da pripremljenim katekumenima podijele sakramente krš?anske inicijacije. Neka ta slavlja budu u subotu 30. svibnja 2020. godine pod Misom bdijenja svetkovine Pedesetnice ili na neki drugi dan koji odrede sami župnici. Župnicima se ovime daje i ovlast da ve? krštenim odraslim osobama koje su se za to pripremile podijele ostale sakramente krš?anske inicijacije (potvrdu i euharistiju).

b) Slavlje sakramenta krštenja djece
Poštuju?i op?e i posebne upute vezane uz liturgijski prostor i predmete koji se koriste u obredu, kod slavlja sakramenta krštenja neka se pazi na sljede?e:
1) slavlja krštenja neka se slave samo pojedina?no; slavlja krštenja više djece dopuštena su samo kada je rije? o krštenju djece iz iste obitelji;
2) znamen križa na ?elo krštenika na po?etku obreda (»Obred primanja djeteta«) neka stave samo roditelji;
3) krstitelj, nose?i masku, prije polijevanja vodom (što je za sada jedini dopušten oblik krštenja) i pomazanja svetim uljem tjemena krštenika neka dezinficira ruke;
4) od dodatnih obreda koji tuma?e krštenje ostaju obredi u kojima se koristi bijela haljina i paljenje krsne svije?e, a kod obreda »efeta« izgovaraju se predvi?ene rije?i, a izostavlja se dodirivanje ušiju i usana.

c) Slavlje prve svete pri?esti
Župnicima se povjerava da u ovim okolnostima, u dogovoru s roditeljima, razmotre najprikladnije vrijeme i najbolji na?in slavlja prve svete pri?esti u svojim župama. Paze?i na odredbe koje su dane za slavlje euharistije glede epidemije, uz pisanu suglasnost roditelja prvopri?esnika, ta se slavlja mogu organizirati po skupinama; mogu biti u danima prije ljeta, kao i u ljetnim danima, odnosno po?etkom jeseni. Ovisno o broju kandidata, župnici ?e donijeti odluku ho?e li se slavlje organizirati na otvorenom prostoru ili u crkvi. Razli?ite su mogu?nosti i okolnosti u pojedinim župama. S tom sviješ?u, neka se uvijek ima u vidu važnost toga dana za djecu i obitelji. Poželjno je da se sve?enici u dekanatima me?usobno dogovore te usklade i vrijeme i na?in.

d) Slavlje svete potvrde
Glede sakramenta svete potvrde na susretu s dekanima dogovoreno je da se u sadašnjim izvanrednim okolnostima to slavlje do daljnjega odga?a i predvi?a eventualno na jesen. Dakako potrebno je kandidate pripremiti za primanje svete potvrde.

e) Sakrament krš?anske ženidbe
I za slavlje ovoga sakramenta treba poštovati op?e i posebne upute vezane uz liturgijski prostor i predmete koji se koriste u obredu. Kod slavlja sakramenta krš?anske ženidbe treba paziti na nekoliko obrednih pojedinosti:
1) svjedoci neka budu propisno udaljeni od zaru?nikâ; takva se udaljenost ne odnosi na zaru?nike;
2) na mjestu predvi?enom za zaru?nike neka budu pripravljeni tekstovi koje trebaju koristiti u obredu;
3) neka prstenje bude blagoslovljeno izgovaranjem blagoslovne molitve, uz znak križa, bez škropljenja vodom;
4) zaru?nici ?e izgovarati rije?i privole u redovitome obliku (drže?i se za ruke) i predati prstenove na uobi?ajeni na?in;
5) Nastavit ?e se sa »zaru?ni?kim te?ajevima« tako?er u okvirima koji su propisani zbog pandemije.

f) Sakrament svete ispovijedi
Župnici neka poti?u vjernike na pristupanje sakramentu svete ispovijedi, nazna?uju?i vrijeme u kojemu je sve?enik/sve?enici na raspolaganju u crkvi za taj sakrament. Neka se u dekanatima razmotri kada je mogu?e da u odre?enoj župi, ako je to istinska potreba, iz dekanata bude nekoliko sve?enika-ispovjednika na raspolaganju.

8. Online župne kateheze
Imaju?i u vidu neizvjesnost situacije glede pandemije koronavirusa, poziva se župnike da, sa suradnicima u pastoralu i uz pomo? Nadbiskupskog duhovnog stola, programiraju online župne kateheze.

9. Župni uredi
Župni uredi neka budu otvoreni za župljane u odre?eno (skra?eno) vrijeme s ?ime pravodobno treba upoznati vjernike. Preporu?uje se da se na?in dogovori i uskladi za podru?je dekanata.

10. Zaklju?ak
Bra?o i sestre, u svim našim slavljima i u vjerni?kome životu, dok pazimo na propise koji se ti?u izvanjskoga ponašanja, radi zdravstvenoga dobra svojih bližnjih, ne zaboravimo na ono što ?ovjeka iznutra ja?a. Ono je najvažnije, a u?vrš?uje se i razvija upravo u poteško?ama. Izvanredno stanje u kojem se još uvijek nalazimo, razlog je da tražimo mogu?nost kako bi vjernici usred neizvjesnosti i straha po sakramentima bili dionici Božje utjehe i blizine.

U svome prvome otisnutom predavanju, koje je blaženi Ivan Merz pod naslovom: »Novo doba« održao u Be?u, u velja?i 1919. godine, dakle neposredno nakon Prvoga svjetskog rata, nalaze se i sljede?e misli: »Volim ljude današnje generacije, one što su trpjeli i shvatili ozbiljnost života… ?ovjek je silno slab i bez tu?e pomo?i ne može ništa. Zato je On (Bog) iz vje?nosti stupio u povijest i postavši središtem cijeloga makrokozmosa, dao nam je Sebe da nas tjelesno i duševno preporodi« (Ivan Merz, Sabrana djela, Postulatura za kanonizaciju bl. Ivana Merza – Filozofski fakultet Družbe Isusove – Glas Koncila [prir.], Svezak 2., Zagreb 2011., str. 19 i 21).

Nalaze?i se u mjesecu svibnju, srca i pogleda usmjerena prema našoj Majci, Odvjetnici i Kraljici, molimo da nas sve preporo?ene u Kristu, a naro?ito naše mlade, ?uva i vodi Njezina blizina te zagovaraju blaženi Alojzije Stepinac i blaženi Ivan Merz, da bismo i mi bili zalog preporoda i obnove Crkve i domovine Hrvatske.
Pozdravljam vas i blagoslivljam.
Vaš nadbiskup,

† Josip kardinal Bozani?, v.r.

U Zagrebu, 10. svibnja 2020. godine.

 

Božja rije?

SVETA MARIJA BOGORODICA

Lk 2, 16­21

U ono vrijeme: Pastiri pohite u Betlehem i prona?u Mariju, Josipa i novoro?en?e gdje leži u jaslama. Pošto sve pogledaše, ispripovjediše što im bijaše re?eno o tom djetetu. A svi koji su to ?uli divili se tome što su im pripovijedali pastiri. Marija u sebi pohranjivaše sve te doga?aje i prebiraše ih u svome srcu. Pastiri se zatim vratiše slave?i i hvale?i Boga za sve što su ?uli i vidjeli kako im je bilo re?eno. Kad se navršilo osam dana da bude obrezan, nadjenuše mu ime Isus, kako ga je bio prozvao an?eo prije njegova za?e?a.

Raspored misa

NEDJELJOM

7.30 sati

9.00 sati

10.30 sati

12.00 sati

19.00 sati

 

RADNIM DANOM

7.00 sati

19.00 sati