Naslovnica

Glavni izbornik

Dragi župljani,

Crkva je kroz povijest koristila razli?ite na?ine kako bi uputila poruku evan?elja i me?usobno
povezivala krš?ane i sve ljude dobre volje. Nastojala je uvijek i?i ukorak s vremenom
koriste?i tehni?ka i ina ljudska dostignu?a te ih stavljala u službu op?eg dobra i prenošenja
poruke svim ljudima dobre volje. Tako i Internet te i web stranice koje su danas neizbježni dio
komunikacije, osobito zbog 'ubrzanog' na?ina života.

 

I naša župa Svete obitelji želi u prvom redu prenijeti poruku evan?elja, a istodobno
informirati o doga?anjima u našoj župi te napraviti stanovitu poveznicu svih župljana i
drugih ljudi dobre volje. Kako je istaknuo Sveti Otac o Me?unarodnom danu društvenog
priop?avanja – nove tehnologije ne mijenjaju samo na?in komuniciranja nego i komunikaciju
kao takvu. Zbog toga se može ustvrditi da smo pred velikom kulturnom transformacijom. Na
taj na?in širenja informacija i saznanja nastaje novi na?in shva?anja i razmišljanja s novim
mogu?nostima uspostavljanja odnosa i stvaranja zajednica. Crkva ne gleda sumnji?avo
na te promjene. Kao svaki “plod ljudske mudrosti, tako i nove tehnologije komuniciranja
trebaju biti u službi dobroga za ljude i cijelo ?ovje?anstvo. Ako su mudro upotrebljene, one
mogu pridonijeti zadovoljenju potreba za istinom, smislom i skladom što je najdublja težnja
ljudskog bi?a.

Nakana je da ova web stranica, pored informativnog dijela bude u traženju nekoga s kojim
?e se dijeliti iskustva, u potrazi za 'prijateljstvom' i me?usobnim povezivanjem svih župljana.
?ovjek se susre?e s izazovom da bude autenti?an, vjeran samome sebi i da ne podlegne
iluziji izgra?ivanja umjetnog javnog 'profila', dakle samo virtualnog svijeta. Ovaj na?in
komunikacije trebao bi pomo?i, odnosno potaknuti sve nas da je više promišljamo o Bogu, o
tome tko je moj 'bližnji' u mom okružju, u ovom svijetu?

Upravo ovim na?inom prenošenja poruke, povezivanja i komuniciranja me?u župljanima
otvorit ?e mogu?nost bržeg iznošenja prijedloga, dobronamjerne kritike kao i prikazivanja
rada u našoj župi. Zato su pozvani svi župljani i ostali dobre ljudi volje da se uklju?e i iznesu
svoja promišljanja te se me?usobno povežu, a što u kona?nici može pridonijeti plodonosnijem
radu i životu župe. Uz Božji blagoslov i poziv na suradnju

 

 

Božja rije?

SVETA MARIJA BOGORODICA

Lk 2, 16­21

U ono vrijeme: Pastiri pohite u Betlehem i prona?u Mariju, Josipa i novoro?en?e gdje leži u jaslama. Pošto sve pogledaše, ispripovjediše što im bijaše re?eno o tom djetetu. A svi koji su to ?uli divili se tome što su im pripovijedali pastiri. Marija u sebi pohranjivaše sve te doga?aje i prebiraše ih u svome srcu. Pastiri se zatim vratiše slave?i i hvale?i Boga za sve što su ?uli i vidjeli kako im je bilo re?eno. Kad se navršilo osam dana da bude obrezan, nadjenuše mu ime Isus, kako ga je bio prozvao an?eo prije njegova za?e?a.

Raspored misa

NEDJELJOM

7.30 sati

9.00 sati

10.30 sati

12.00 sati

19.00 sati

 

RADNIM DANOM

7.00 sati

19.00 sati