Naslovnica

Glavni izbornik

Zagreba?ki nadbiskup kardinal Josip Bozani? te pomo?ni biskupi zagreba?ki mons. Ivan Šaško i mons. Mijo Gorski predvodili su u srijedu 2. listopada 2019. hodo?aš?e sve?enika Zagreba?ke nadbiskupije u Pribi?, rodnu župu sluge Božjega kardinala Franje Kuhari?a povodom ovogodišnje stote obljetnice njegova ro?enja i krštenja. Više od tristo hrvatskih dijecezanskih i redovni?kih sve?enika te bogoslova hodo?astilo je u Župu svetoga Siksta pape u Pribi?u Crkvenom ispred koje je otkriven i blagoslovljen bron?ani kip kardinala Kuhari?a, djelo akademskoga kipara Tomislava Kršnjavog, te kao zahvalnost Gospodinu za Kardinalov život i biskupsku službu prinijeta liturgija Srednjega ?asa. Obred proslave, sve?anoga otkrivanja i blagoslov spomen-obilježja predvodio je kardinal Josip Bozani?. Hodo?aš?u su prisustvovali i apostolski upravitelj Varaždinske biskupije mons. Josip Mrzljak, sisa?ki biskup mons. Vlado Koši?, bjelovarsko-križeva?ki biskup mons. Vjekoslav Huzjak te vojni ordinarij u miru mons. Juraj Jezerinac.

Nakon sve?ane procesije do Crkve sv. Siksta pape kojom je Hodo?aš?e zapo?elo, sve je sudionike, posebice kardinala Bozani?a, pozdravio župnik vl?. Stjepan Dijaneš, posebno spomenuvši Molitvenu zajednicu sluge Božjega kardinala Franje Kuhari?a. Župnik Dijaneš je, uz zahvale svima koji su bili uklju?eni u dugogodišnju pripremu za ovaj jubilej, tako?er izrazio nadu da ?e spomenik kardinalu Kuhari?u biti oboga?enje za kraj, župljane i hodo?asnike. Svima okupljenima potom se je obratio na?elnik Op?ine Kraši? Josip Petkovi? Fajnik. Uslijedilo je otkrivanje kipa kojeg su otkrili Kardinalovi prane?ak s djecom i prane?akinja, dok je o zna?ajkama kipa i simboli?nosti umjetni?koga izraza govorio biskup Šaško.

Budu?i da je u odlu?ivanju o sadržajnim sastavnicama koje bi trebao odražavati kip neke osobe potrebno izabrati koji trenutak „zaustaviti“ te što umjetni?kim prikazom od karaktera, tipi?nih pokreta, životnoga okruženja, naglasiti, biskup je Šaško objasnio da je jedan od odre?enih „sažetaka“ osobnosti i službe u životu biskupa prisutan u biskupskome geslu i grbu zbog ?ega se je geslo kardinala Kuhari?a: „Bog je ljubav“ nastojalo prenijeti u likovni, kiparski izražaj. „O Bogu koji je ljubav i koji se kao ljubav daruje najbolje govori Kristova euharistijsku prisutnost. Zato smo odlu?ili da Kardinal bude prikazan s pokaznicom u rukama, postavljen na zamišljenu os prema oltaru u crkvi, nose?i Krista izvan crkve, na životne putove i u ozra?je društvene svakodnevice. Time se ponajprije isti?e istina cjelovitoga otajstva euharistije, koje je on svjedo?io, a ujedno se ?ovjeka, kao bi?e stvoreno na Božju sliku, promatra u nerazdvojivosti od Božje prisutnosti te od Kristova utjelovljenja, Križa i Uskrsnu?a“ – rekao je biskup Šaško.

"Odlu?ili smo podi?i kip koji ne?e biti samo spomenik jednomu znamenitom ?ovjeku Crkve iz ovoga kraja, nego postaviti likovni znamen koji govori porukom Evan?elja, koji poziva i privla?i, koji upu?uje na Isusa Krista. Naime, time je bio prožet sav život na zemlji, sve?eništvo i biskupska služba kardinala Franje. I sada je njegov lik pred nama. Kardinal Franjo Kuhari? nikada se nije odvojio od svoga rodnog kraja, ali se ipak danas tako vidljivo u njega vratio", na po?etku je homilije istaknuo kardinal Bozani?, govore?i o povezanosti kardinala Kuhari?a i njegove rodne župe ?itavoga njegova života.

Nadalje, apostrofiraju?i da liturgiju Šestoga ?asa i blagoslov kipa slavimo u tjednu koji sadrži lijepe spomene povezane s kardinalom Kuhari?e: spomendan svetih An?ela ?uvara, drugi pohod sada svetoga Ivana Pavla II. pape Zagrebu 1998. povodom kojeg je sve?ano u Mariji Bistrici 3. listopada proglasio blaženim slugu Božjega kardinala Alojzija Stepinca, uz spomendan sv. Franje Asiškoga, ?ije ime kardinal Kuhari? nosi, a koje je u obredu krštenja 16. travnja 1919., drugi dan nakon Kardinalova ro?enja, izgovoreno u crkvi u kojoj je mali Franjo u?io slaviti Boga i poštivati njegove darove, Kardinal je istaknuo kako, stoje?i ispred Crkve i promatraju?i Kardinal život, ovdje pronalazimo korijene njegove ljubavi prema ?ovjeku, prema obitelji i Gospodinu.

„Ovdje je odgajan u poštivanju Božjih zapovijedi i svetosti dana Gospodnjega. Ovdje je primao ljubav koja je svoj izvor imala u svetoj Misi, u otajstvu Božje ljubavi koja je trajno s nama u Presvetoj euharistiji. Ovdje je rastao u pobožnosti prema Blaženoj Djevici Mariji. Ovdje je u svome srcu ?uo Isusov poziv da ga izbliza nasljeduje u sve?eni?koj službi. Ovdje je gledao primjere svetosti, pri ?emu je bio svjedokom i suradnikom blaženoga Alojzija Stepinca. Ovdje se oblikovala Kardinalova osjetljivost za društvenu pravednost, za težnje hrvatskoga naroda prema slobodi i za izgradnju društva po mjeri O?enaša na dobrobit svakoga ?ovjeka. Ovdje je bio u dodiru s trpljenjem i kušnjama, s raznim stradanjima i pokušajima da se u društvu nametnu ideološka polazišta, odmaknuta od Boga i Crkve. Ovdje je njegov pogled tražio vidike izvan rodnoga kraja, posebno susre?u?i odlaske iz Domovine, da bi kasnije sebe založio za u?vrš?ivanje cjelovitoga hrvatskoga narodnog bi?a u Domovini i inozemstvu.“, naglasio je Kardinal.

Podsjetivši na biskupsko geslo kardinala Franje iz Prve poslanice svetoga Ivana apostola: „Bog je ljubav“, Kardinal je istaknuo kako je upravo to sveobuhvatna istina te „temelj i uporište naše radosti i utjehe, snage, sigurnosti i pouzdanja našega“, koja se je na neizreciv na?in o?itovala u Isusu Kristu i davanju njegova života za nas. Na tu neizrecivu stvarnost kardinal Kuhari? s uvijek vra?ao: „i kad je govorio o ?ovjekovu dostojanstvu ljudima koji ne vjeruju u Boga, i kada se obra?ao sve?enicima u njihovu poslanju, isti?u?i U?iteljeve rije?i da nismo mi izabrali njega, nego on nas i poslao nas da rod donosimo (usp. Iv 15, 16)“, kazao je Kardinal.

U nastavku homilije Kardinal se je osvrnuo na prikaz kardinala Kuhari?a u umjetni?kome kipu koji nam „pokazuje da je zemaljski život našega subrata Franje bio neodvojiv od Boga koji nam se darovao u Euharistiji, ali jednako tako da ni naš život nije razumljiv bez Boga i bez ljubavi koja se žrtvuje za drugoga. (…) Siguran sam da ?e ovaj kip biti poticaj na dobro i na uzajamnu ljubav, da bi Bog bio po nama vidljiv u svijetu. Ta ljubav poziva nas na obra?enje i ispravlja loše navike i ponašanja. Štoviše, poziva nas na Gozbu ljubavi u zajedništvo Euharistije, da bismo i mi mogli u svijet donijeti uskrsloga Krista i po Njemu blagoslov na sva mjesta u kojima živimo i djelujemo i tako biti svjedoci vje?nosti u prolaznosti ovoga svijeta“, rekao je kardinal Bozani?.

Homiliju je završio spominju?i se rije?i iz Knjige Izlaska: „Šaljem, evo, svog an?ela pred tobom da te ?uva na putu i dovede te u mjesto koje sam priredio“ (Izl 23, 20.21). Naime, slave?i danas spomen svetih An?ela ?uvara, koji nas uvijek dovode pred Božju prisutnost i pomažu prepoznati put nebeskoga kraljevstva i vje?nosti te biti ?uvarima života drugih, a osobito najmanjih, Kardinal je spomenuo kako te an?eoske oznake prepoznajemo u životima svetih te u životu sluge Božjega kardinala Kuhari?a jer „Kolike je samo vodio i doveo u Božju prisutnost. Malenima i jednostavnima bio je pomo? i utjeha. Pojedince i sav narod hranio je nadom te lije?io rane ranjenih, prognanih i izbjeglih. Kao pastir postojano je pokazivao sigurnost Isusova puta i O?eva doma.“ „Radosno zagledani u lik sluge Božjega kardinala Franje Kuhari?a, pouzdano zazivamo zagovor svetih an?ela, Majke Božje Dolske i blaženoga Alojzija Stepinca, da se ni mi, ni naša domovina Hrvatska ne izgubimo u sebi?nosti i zamkama Božjega neprijatelja, nego da budemo i ostanemo sa?uvani u Božjoj ljubavi“, zaklju?io je Kardinal homiliju.

Sve?anoj proslavi prisustvovali su, kao izaslanik predsjednika Sabora Gordana Jandrokovi?a, karlova?ki župan Damir Jeli?, ministar regionalnih razvoja i fondova Europske unije Marko Pavi?, ministar hrvatskih branitelja Republike Hrvatske Tomo Medved, župan Zagreba?ke županije Stjepan Koži? te gradona?elnici i na?elnici susjednih gradova i op?ina. Prije samog sve?anoga otkrivanja i blagoslova spomen obilježja, pobožnost Krunice Blažene Djevice Marije od 10 sati u župnoj su crkvi predmolili bogoslovi ?iji je zbor pjevao liturgiju Srednjeg ?asa pod ravnanjem maestra Miroslava Martinjaka.

Budu?i da se 15. travnja ove godine navršilo stotinu godina od ro?enja Franje Kuhari?a, ?itava je godina u njegovoj rodnoj župi proglašena godinom kardinala Kuhari?a njemu u ?ast. Bron?ani kip sluge Božjega kardinala Franje Kuhari?a visok je 220 cm i izliven u Ljevaonici umjetnina Ujevi?.

(izvor: Tiskovni ured Zagreba?ke nadbiskupije)

 

Božja rije?

SVETA MARIJA BOGORODICA

Lk 2, 16­21

U ono vrijeme: Pastiri pohite u Betlehem i prona?u Mariju, Josipa i novoro?en?e gdje leži u jaslama. Pošto sve pogledaše, ispripovjediše što im bijaše re?eno o tom djetetu. A svi koji su to ?uli divili se tome što su im pripovijedali pastiri. Marija u sebi pohranjivaše sve te doga?aje i prebiraše ih u svome srcu. Pastiri se zatim vratiše slave?i i hvale?i Boga za sve što su ?uli i vidjeli kako im je bilo re?eno. Kad se navršilo osam dana da bude obrezan, nadjenuše mu ime Isus, kako ga je bio prozvao an?eo prije njegova za?e?a.

Raspored misa

NEDJELJOM

7.30 sati

9.00 sati

10.30 sati

12.00 sati

19.00 sati

 

RADNIM DANOM

7.00 sati

19.00 sati