Naslovnica

Glavni izbornik

Kardinal Bozani? imenovao nove ?lanove Zbora prebendara Prvostolne crkve zagreba?ke

Prema novom Statutu Zbora prebendara Prvostolne crkve zagreba?ke, koji je stupio na snagu 14. rujna 2019. godine, dana 2. listopada 2019. godine, zagreba?ki nadbiskup kardinal Josip Bozani? imenovao je nove ?lanove Zbora prebendara Prvostolne crkve zagreba?ke, a to su:

dr. Denis BARI?, tajnik Druge sinode Zagreba?ke nadbiskupije, docent pri Katedri religiozne pedagogije i katehetike na Katoli?kom bogoslovnom fakultetu Sveu?ilišta u Zagrebu i katedralni ceremonijar;
dr. Josip ŠIMUNOVI?, ravnatelj Nadbiskupijskog pastoralnog instituta i redoviti profesor iz podru?ja humanisti?kih znanosti, polja teologije i grane pastoralne teologije na Katedri pastoralne teologije Katoli?koga bogoslovnog fakulteta Sveu?ilišta u Zagrebu;
dr. Ivan ŠTENGL, sudski stru?njak pri Me?ubiskupijskim sudovima u Zagrebu te pastoralni suradnik u Župi Presvetoga Trojstva u Svetoj Nedelji;
pre?. Konrad ŽIŽEK, pomo?nik Posebnog povjerenika za Zbor prebendara te pastoralni suradnik u Župi sv. Kuzme i Damjana, Vrhovac.

Kardinal Bozani? je pozvao nove ?lanove na prvu sjednicu, 12. listopada 2019. godine, kojom ?e on predsjedati. Na sjednici ?e, u smislu novog Statuta Zbora prebendara, biti povjerene službe u Zboru i odredit ?e se dan nastupa službe.

(izvor: Tiskovni ured Zagreba?ke nadbiskupije)

 

Božja rije?

SVETA MARIJA BOGORODICA

Lk 2, 16­21

U ono vrijeme: Pastiri pohite u Betlehem i prona?u Mariju, Josipa i novoro?en?e gdje leži u jaslama. Pošto sve pogledaše, ispripovjediše što im bijaše re?eno o tom djetetu. A svi koji su to ?uli divili se tome što su im pripovijedali pastiri. Marija u sebi pohranjivaše sve te doga?aje i prebiraše ih u svome srcu. Pastiri se zatim vratiše slave?i i hvale?i Boga za sve što su ?uli i vidjeli kako im je bilo re?eno. Kad se navršilo osam dana da bude obrezan, nadjenuše mu ime Isus, kako ga je bio prozvao an?eo prije njegova za?e?a.

Raspored misa

NEDJELJOM

7.30 sati

9.00 sati

10.30 sati

12.00 sati

19.00 sati

 

RADNIM DANOM

7.00 sati

19.00 sati