Naslovnica

Glavni izbornik

!!! V A Ž N O !!!

OBAVIJEST 19.3.2020.

Svjesni sadašnjih zahtjevnih okolnosti, a kao dionici odgovornosti za zdravlje i život vjernika i drugih gra?ana, te u skladu s najnovijim mjerama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva zdravstva, mi, biskupi Hrvatske biskupske konferencije, donosimo privremene mjere koje stupaju na snagu u petak 20. ožujka 2020. i traju do druga?ije odluke.

 

 

 

 1. Da bi se izbjeglo širenje bolesti COVID-19 i o?uvalo zdravlje stanovništva, sve se svete mise, slavlja sakramenata, sakramentala, pu?ke pobožnosti, župna slavlja i drugi doga?aji i svi sastanci otkazuju do daljnjega, kako unutar zatvorenih prostora tako i na otvorenim prostorima.
 2. Sve?enici neka slave svetu misu bez sudjelovanja zajednice, a u skladu s odredbama Rimskoga misala upotrijebit ?e se oblik „Reda mise bez naroda“. Neka istodobno žarko ustraju u molitvi ?asoslova i razmatranju, prinose?i prošnje za Božji narod i sav svijet.
 3. Dijecezanski biskupi, sve do opoziva, vjernike u Hrvatskoj osloba?aju obveze sudjelovanja na nedjeljnoj i blagdanskoj svetoj misi. Neka vjernici ovu obvezu zamjene molitvom, postom, dobrim djelima, ?itanjem Božje rije?i, molitvenim sudjelovanjem u prijenosu euharistijskoga i drugih slavlja, prenošenih putem radija, televizije i drugih elektroni?kih sredstava. Neka se tijekom prijenosa euharistijskog slavlja posebno združe primanjem duhovne pri?esti.
 4. Potrebno je vjernicima, napose djeci, mladima i obiteljima posredstvom elektroni?kih medija omogu?iti pristup katehetskim i drugim duhovnim sadržajima. O tome, neka po odredbi dijecezanskih biskupa, skrbe katehetski uredi ili druga tijela i službe koje su na pomo? župnicima u njihovu pastoralnom djelovanju.
 5. Neka crkve za vrijeme trajanja epidemije budu otvorene isklju?ivo pod sljede?im uvjetima: a) crkve su otvorene samo za osobnu molitvu zdravih vjernika koji su bez simptoma akutne plu?ne bolesti; b) u crkvi istodobno smije biti prisutno najviše deset osoba paze?i pritom da razmak izme?u osoba bude barem 2 metra; c) crkva otvorena za vjernike mora imati stalno otvorena vrata, uz mjere poja?ane higijene i svakodnevnog ?iš?enja.
 6. Slavlje sakramenta ispovijedi i bolesni?koga pomazanja ne može se slaviti do daljnjega, osim u smrtnoj pogibelji.
 7. Slavlja krš?anskih sprovoda dopuštena su uz strogo pridržavanje zdravstvenih i sigurnosnih uputa mjerodavnih državnih institucija. Pokojnici ?e biti sprovedeni i pokopani u prisutnosti najbliže rodbine, a mise za pokojne bit ?e slavljene nakon ukidanja ovih mjera.
 8. Bolni?ki kapelani i sve?enici koji pastoralno skrbe u stara?kim domovima i drugim sli?nim ustanovama trebaju slijediti upute spomenutih ustanova za prevenciju infekcija.
 9. Nad/biskupijski, župni i drugi crkveni uredi te crkveni arhivi ostaju zatvoreni do daljnjega. Vjernici se mogu obratiti navedenim ustanovama isklju?ivo telefonom ili elektroni?kom poštom.
 10. Katoli?ki vrti?i, škole i druge odgojno-obrazovne i dobrotvorne ustanove dužne su slijediti upute Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske.
 11. U crkvenim ustanovama u kojima živi više osoba, kao što su sve?eni?ki domovi, redovni?ke ku?e, sjemeništa, neka se ograni?e izlasci i kontakti s posjetiteljima izvana.

 

Sve?enici i ostali pastoralni djelatnici neka objave ove upute u župnim ?asopisima, oglasnim plo?ama ili na web-stranicama.

Podsje?amo vjernike da nam je svima krš?anska dužnost posvjedo?iti solidarnost i u?initi sve da bi se sprije?ilo širenje virusa. Pretvorimo ovu krizu u prigodu da, unato? ovoj kušnji, u nadi budemo radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani (usp. Rim 12,12).

Neka molitva, post i djela ljubavi ostanu obilježje ovoga korizmenog vremena, a molitva za zdravlje i blagoslov našega naroda i drugih hrvatskih gra?ana u ovom izazovnom vremenu neka bude ustrajna.

Mole?i zagovor Blažene Djevice Marije, Zdravlja bolesnih, u Gospodinu vas pozdravljamo.

Biskupi Hrvatske biskupske konferencije

Zagreb, 19. ožujka 2020.

 

Božja rije?

SVETA MARIJA BOGORODICA

Lk 2, 16­21

U ono vrijeme: Pastiri pohite u Betlehem i prona?u Mariju, Josipa i novoro?en?e gdje leži u jaslama. Pošto sve pogledaše, ispripovjediše što im bijaše re?eno o tom djetetu. A svi koji su to ?uli divili se tome što su im pripovijedali pastiri. Marija u sebi pohranjivaše sve te doga?aje i prebiraše ih u svome srcu. Pastiri se zatim vratiše slave?i i hvale?i Boga za sve što su ?uli i vidjeli kako im je bilo re?eno. Kad se navršilo osam dana da bude obrezan, nadjenuše mu ime Isus, kako ga je bio prozvao an?eo prije njegova za?e?a.

Raspored misa

NEDJELJOM

7.30 sati

9.00 sati

10.30 sati

12.00 sati

19.00 sati

 

RADNIM DANOM

7.00 sati

19.00 sati