Naslovnica

Glavni izbornik

Kongregacija za bogoštovlje i stegu sakramenata objavila je Odluku U vremenu Covid-19 (II) u kojoj se donosi dopune op?ih uputa i prijedloga koji su ve? dani biskupima u prethodnoj Odluci od 19. ožujka, a koje su uskla?ene s opažanjima biskupskih konferencija upu?enim Kongregaciji.

Budu?i da se datum Uskrsa, isti?e se u Odluci, ne može prenijeti na neki drugi datum u zemljama pogo?enim boleš?u i u kojima su na snazi ograni?enja vezana uz okupljanje i kretanje osoba, neka biskupi i sve?enici slave obrede Velikog tjedna bez sudjelovanja naroda i na prikladnom mjestu, izbjegavaju?i koncelebraciju i izostavljaju?i pružanje mira.

Neka vjernici budu obaviješteni o vremenu po?etka slavljâ tako da se mogu pridružiti u molitvi u svojim domovima. U tome su od pomo?i televizijski ili internetski prijenosi uživo (ne snimke). U svakom slu?aju ostaje važno posvetiti odgovaraju?e vrijeme molitvi, pridaju?i prije svega važnost ?asoslovu, navodi se dalje u dokumentu u kojem se biskupske konferencije i pojedine biskupije poziva da se pobrinu pružiti materijale koji ?e poslužiti kao pomo? obiteljskoj i osobnoj molitvi.

Na Cvjetnicu spomen Gospodinova ulaska u Jeruzalem slavi se unutar crkvenog zdanja; u stolnim crkvama neka se primjenjuje drugi oblik predvi?en Rimskim misalom, a u župnim crkvama i na drugim mjestima tre?i oblik, glasi daljnja uputa iz Odluke U vremenu Covid-19 (II) Kongregacije za bogoštovlje i stegu sakramenata od 25. ožujka 2020.

Što se ti?e Mise posvete ulja u Odluci se kaže da “pošto razmotri konkretne prilike u pojedinim zemljama, biskupske konferencije mo?i ?e dati upute o eventualnom prebacivanju na neki drugi datum”.

Pranje nogu na Veliki ?etvrtak, koje je ve? po sebi neobavezno, izostavlja se. Na kraju Mise ve?ere Gospodnje izostavlja se tako?er procesija, a Svetotajstvo se pohranjuje u svetohranište. Na taj se dan prezbiterima iznimno dopušta slaviti misu na prikladnome mjestu bez sudjelovanja naroda.

Biskupi ?e se pobrinuti da se u sveop?u molitvu na Veliki petak uvrsti posebnu nakanu za bolesne, umrle i one koje su izgubljeni i prestrašeni. ?in klanjanja križu poljupcem pridržan je samo predsjedatelju.

Neka se Vazmeno bdjenje, navodi se u Odluci, slavi isklju?ivo u stolnim i župnim crkvama. U Krsnoj se službi zadržava samo obnova krsnih obe?anja.

U sjemeništima i bogoslovijama, sve?eni?kim zavodima, samostanima te redovni?kim zajednicama valja se pridržavati uputâ iz ove Odluke.

Izrazi pu?ke pobožnosti i procesije koji oboga?uju dane Velikog tjedna i vazmenog trodnevlja mogu se, prema sudu dijecezanskog biskupa, prebaciti na neki drugi prikladan dan, npr. 14. ili 15. rujna.

Na kraju Odluke U vremenu Covid-19 (II) navodi se da su odredbe dane “po nalogu Vrhovnoga sve?enika dano samo za ovu 2020. godinu”.

Dvije odluke Kongregacije za bogoštovlje i stegu sakramenata u cjelovitom obliku u hrvatskom prijevodu mogu se prona?i na ovoj poveznici.

 

Božja rije?

SVETA MARIJA BOGORODICA

Lk 2, 16­21

U ono vrijeme: Pastiri pohite u Betlehem i prona?u Mariju, Josipa i novoro?en?e gdje leži u jaslama. Pošto sve pogledaše, ispripovjediše što im bijaše re?eno o tom djetetu. A svi koji su to ?uli divili se tome što su im pripovijedali pastiri. Marija u sebi pohranjivaše sve te doga?aje i prebiraše ih u svome srcu. Pastiri se zatim vratiše slave?i i hvale?i Boga za sve što su ?uli i vidjeli kako im je bilo re?eno. Kad se navršilo osam dana da bude obrezan, nadjenuše mu ime Isus, kako ga je bio prozvao an?eo prije njegova za?e?a.

Raspored misa

NEDJELJOM

7.30 sati

9.00 sati

10.30 sati

12.00 sati

19.00 sati

 

RADNIM DANOM

7.00 sati

19.00 sati