Naslovnica

Glavni izbornik

Pastoralne smjernice kardinala Josipa Bozani?a

Obavijesti o liturgijskim slavljima u Velikome tjednu, o slavljima sakramenata svete potvrde i prve svete pri?esti i o drugim pastoralnim pitanjima

Draga subra?o sve?enici,
dok svojim sve?eni?kim pozivom i službom, odgovornoš?u i zauzetoš?u nastojimo što više pomo?i u olakšavanju poteško?a, izazvanih širenjem bolesti Covid-19 u Hrvatskoj, kao i potresa u Zagrebu i okolici, pridržavaju?i se posebnih odredaba i naputaka koje je, na temelju op?ih državnih propisa, dala naša Nadbiskupija i Hrvatska biskupska konferencija, gledamo prema Velikom tjednu i prema ranije planiranome, što ne?e biti mogu?e ostvariti, ovime odre?ujem kako slijedi:

1. Liturgijska slavlja u Velikome tjednu

Posebnost Velikoga tjedna, slavlja i njegovi obredi u sadašnjim okolnostima tako?er postavljaju odre?ena pitanja o odgovornome oblikovanju tih obreda. O nekima od njih koja se ti?u Svetoga trodnevlja upute je donijela Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata.
Ta se slavlja mogu slaviti samo u župnim crkvama i samostanima, u kojima žive sve?enici ili u kojima se ina?e redovito slavi Euharistija. Neka župnici svoje vjernike obavijeste kada ?e biti ta slavlja, kako bi se svi u svojim domovima mogli sjediniti u molitvi.
Kao i za ostala liturgijska slavlja, trebat ?e se organizirati tako da se poštuju odredbe o slavljima bez vjernika, s iznimnom osjetljivoš?u prema potrebi dezinficiranja predmeta i prostora. Tamo gdje je mogu?e, neka se po dekanatima ili krajevnim pastoralnim podru?jima organiziraju izravni prijenosi tih slavlja i obreda na mjesnim i krajevnim radijskim i televizijskim postajama te s pomo?u elektroni?kih priloga.

Za slavlje Nedjelje Muke Gospodnje (Cvjetnice) vrijede odredbe o slavlju Euharistije samo s dozvoljenim brojem prisutnih vjernika. Strogo se pridržavaju?i sanitarnih odredaba, može se blagosloviti nekoliko maslinovih, palminih ili cvjetnih gran?ica, bez dijeljenja prisutnima tijekom slavlja. Pri blagoslovu ne koristi se blagoslovljena voda.

Prema op?im uputama i prijedlozima Kongregacije za bogoštovlje i disciplinu sakramenata, u Trodnevlju se treba pridržavati sljede?ega:

a) Misa posveta ulja, koja se redovito slavi na Veliki ?etvrtak prije podne u našoj prvostolnici, odga?a se i zbog potresa. Dan i mjesto naknadno ?e se odrediti.

b) U slavlju Mise Ve?ere Gospodnje na Veliki ?etvrtak, u skladu s ina?e danim naputkom, izostavlja se obred pranja nogu. Na kraju toga slavlja ispušta se i procesija s Presvetim oltarskim sakramentom, koji ?e se ?uvati u svetohraništu.
Sve?enici na župama mogu koncelebrirati u slavlju Mise Ve?ere Gospodnje, a iznimno se svim sve?enicima daje dopuštenje da toga dana, na prikladnome mjestu, slave misu bez naroda.

c) Procesije i ostali izražaji pu?ke pobožnosti u Velikome tjednu i u Svetome trodnevlju odga?aju se. Ti se obredni oblici mogu eventualno prebaciti na neke druge prikladne dane, kao što su: blagdan Uzvišenja Svetoga križa (14. rujna) ili slavlje Blažene Djevice Marije Žalosne (15. rujna).

d) Na Veliki petak Kongregacija poziva dijecezanske biskupe da se pobrinu da u Sveop?u molitvu bude uvršten zaziv u kojemu se moli za bolesne, umrle i tjeskobne. Tako ?emo u našoj Nadbiskupiji, nakon devetoga zaziva (Za upravitelje država) moliti sljede?i zaziv:

9.b Za pogo?ene u vrijeme pandemije.

Molimo i za sve one koji pate
od posljedica sadašnje pandemije,
da Bog i Gospodin naš udijeli zdravlje bolesnima,
snagu zdravstvenomu osoblju,
utjehu obiteljima koje pate,
a preminulima puninu otkupljenja.

Molitva u šutnji. Zatim sve?enik:

Svemogu?i vje?ni Bože,
jedino uto?ište u ljudskoj nemo?i,
dobrostivo pogledaj na patnju svoje djece,
koja su pritisnuta bolima sadašnje pandemije,
i svojom miloš?u: ublaži trpljenja bolesnima,
podaj snagu onima koji se za njih brinu,
vje?ni pokoj udijeli umrlima,
te, dok traje ovo vrijeme nevolja,
molimo te, daj da svi prona?u utjehu u tvome milosr?u.
Po Kristu Gospodinu našemu. O. Amen.

Treba nadalje pripaziti da u obredu klanjanja Svetomu križu nekolicina prisutnih pojedina?no pristupi Križu i na udaljenosti od barem dva metra jedni od drugih i od križa te kleknu ili se naklone. Neka se Križ ne ljubi niti mu se o?ituje ?aš?enje dodirivanjem.
e) U slavlju Vazmenoga bdijenja na po?etku se izostavlja paljenje ognja, blagoslov ognja i procesija. Na po?etku se zapali uskrsna svije?a i pjeva se Hvalospjev (Exsultet). U krsnoj službi samo se obnavljaju krsna obe?anja; nema blagoslova krsne vode.
f) Glede eventualnog blagoslivljanja jela za Uskrs, ovime se ovlaš?uje roditelje (oca ili majku), predstojnicu ili predstojnika ku?e, da u svojim ku?ama, nakon zajedni?ke molitve O?enaš, zazove Božji blagoslov, a župnici i drugi sve?enici ?e nakon Euharistije u crkvi moliti blagoslov za sve. Pritom se tako?er izostavlja škropljenje blagoslovljenom vodom. Dovoljna je molitva i znamenovanje križem.

2. Slavlja svete potvrde i prve svete pri?esti

Premda su ve? najavljena slavlja prve svete pri?esti u župama i premda su odre?eni datumi sakramenta svete potvrde, u nastalim okolnostima ih nije mogu?e organizirati te vas ovime obavještavam da se sva ta slavlja odga?aju za novi datum.
Vrijeme koje je pred nama i boravak školske djece kod ku?e omogu?uje i nama da im organiziramo vjeronauk i katehezu elektroni?kim putem. Osim toga, roditeljima, djedovima i bakama pruža se mogu?nost da poukom vjerskih sadržaja pomognu svojoj djeci i unucima. Time ne samo da im ne?e biti uskra?eno poznavanje potrebnoga gradiva, nego se ono može produbiti i nadopuniti.

3. O?itovanje krš?anske ljubavi

Okolnosti koje živimo traže i zauzetost krš?anskom ljubavlju. Neka se razvide mogu?nosti da se, poglavito putem župnih Caritasa, pomogne potrebitima, posebno stradalima od potresa. Mlade vjernike i vjernice, nakon objavljivanja odgode slavlja Susreta hrvatske katoli?ke mladeži, poti?em da i dalje osluškuju što im Krist govori i da u?ine što im On kaže (usp. Iv 2, 5).
Draga bra?o sve?enici, kao pastiri, ne štede?i snage, budimo i dalje uza svoj narod: u molitvi za njega, u duhovnoj blizini, u pou?avanju i upu?ivanju, u svakovrsnoj brizi za bližnje, zajedno sa svojim vjernicima, svjesni da nam je i u ovome vremenu potrebno posebno vjerni?ko i domovinsko zajedništvo.

4. Molitva

Sve vjernike pozovite da ostanemo sjedinjeni u molitvi i razmatranju Božje Rije?i. Tako se može o?itovati važnost i otajstvo 'ku?ne Crkve', one jezgre koja živi mogu?e oblike zajedništva i odgaja za duhovne vrjednote, njeguju?i ?ežnju za iskustvom ponovnoga susreta u punini crkvenoga života. Gospodinu smo uvijek, a osobito sada, pozvani pokazati gorljivost našega vapaja i pouzdanja u Njega.

5. Poštivanje odredaba

Budu?i da zadužena tijela, u skladu sa svojim odgovornostima i s novonastalim okolnostima, od vremena do vremena daju nove op?e upute i preporuke, ovime se sve?enicima i vjernicima posvješ?uje da se – glede op?ih uputa – treba pridržavati smjernica koje daju mjerodavna državna tijela Republike Hrvatske, a koje se odnose na sva okupljanja ljudi pa tako i vjernika. Unutar zadanih mogu?nosti, neka se organizira pastoralni život i prate ograni?enja. A krš?anska je ljubav uvijek dovoljno maštovita da na temelju vjere pridonese ja?anju brižnosti, utjehe i sigurne nade.
Draga bra?o sve?enici, neka vas prati Božji blagoslov, uz zagovor Blažene Djevice Marije, Presvete Bogorodice, svetoga Josipa, zaštitnika naše Domovine i blaženoga Alojzija Stepinca, uzora potpunog pouzdanja u Boga!

U zajedništvu s Vama, pozdravljam Vas u Gospodinu.

Vaš nadbiskup,

† Josip kard. Bozani?, v.r.

U Zagrebu, 2. travnja 2020. godine, na 15. obljetnicu smrti sv. Ivana Pavla II., pape.

 

Božja rije?

SVETA MARIJA BOGORODICA

Lk 2, 16­21

U ono vrijeme: Pastiri pohite u Betlehem i prona?u Mariju, Josipa i novoro?en?e gdje leži u jaslama. Pošto sve pogledaše, ispripovjediše što im bijaše re?eno o tom djetetu. A svi koji su to ?uli divili se tome što su im pripovijedali pastiri. Marija u sebi pohranjivaše sve te doga?aje i prebiraše ih u svome srcu. Pastiri se zatim vratiše slave?i i hvale?i Boga za sve što su ?uli i vidjeli kako im je bilo re?eno. Kad se navršilo osam dana da bude obrezan, nadjenuše mu ime Isus, kako ga je bio prozvao an?eo prije njegova za?e?a.

Raspored misa

NEDJELJOM

7.30 sati

9.00 sati

10.30 sati

12.00 sati

19.00 sati

 

RADNIM DANOM

7.00 sati

19.00 sati