Naslovnica

Glavni izbornik

Zagreba?ki nadbiskup kardinal Josip Bozani? uputio je 4. lipnja 2020. godine pismo roditeljima školaraca. Pismo prenosimo u cijelosti:

Poštovani i dragi roditelji, obra?am Vam se u prigodi završetka školske godine koja ?e svima, a napose u?enicima, biti duboko urezana u pam?enje. Ne samo zbog toga što su bili primorani napustiti svoje škole i uklju?iti se u online u?enje, nego i zbog izvanrednih životnih iskustava koja su proživjeli uslijed pandemije virusa COVID-19 i razornog potresa koji je pogodio središte Zagreba i njegovu okolicu. Spomenuti doga?aji još uvijek, s manjim ili ve?im intenzitetom, obilježavaju naše živote, živote naših obitelji i cijele društvene zajednice. Pandemija je globalni problem s kojim se suo?io cijeli svijet, kako s boleš?u tako i s ekonomskim posljedicama, ?ije razmjere još uvijek nije mogu?e sagledati.

Virus COVID-19 i potres pokrenuli su u svakome od nas brojna pitanja s kojima se do sada možda nismo ozbiljnije bavili. To posebno vrijedi za djecu i u?enike. Mnogima od njih bio je ve?i izazov izolacija i ograni?enje kretanja nego u?enje na daljinu, koje su zbog svoje otvorenosti za novo vrlo brzo svladali i time pokazali tehni?ku i informati?ku osposobljenost.

No nisu to jedina pitanja s kojima su se u vrijeme pandemije i potresa suo?ili. Brojna su druga pitanja na koja nije mogu?e prona?i odgovore u tehni?kim znanjima ili definicijama - poput pitanja ?ovjekove ograni?enosti, krhkosti, nemo?i, straha, patnje, smrti… Djeca i u?enici izbliza su se suo?ili sa strahom od bolesti, od samo?e, od izoliranosti, od potresa, s nemogu?noš?u kretanja i me?usobnog druženja. Mnogi su proživjeli iskustvo razaranja i gubitka vlastitog doma.

Me?utim, spomenuti doga?aji postali su i novi izazovi te su iznjedrili puno dobra. Pred našim su se o?ima nizali lanci dobrote, velikodušnosti, brižljivosti, požrtvovnosti i darežljivosti brojnih zdravstvenih djelatnika, volontera, karitativnih institucija, ljudi svih životnih dobi koji su posvjedo?ili što je stvarna snaga u nepredvidivim životnim doga?ajima, kao i u prirodnim katastrofama. Dobrota i osjetljivost za druge, napose za one u potrebi, siguran je odgovor na bilo koju ljudsku neda?u. Djeca i u?enici mogli su vidjeti što je zapravo najvažnije u životu pojedinca, obitelji, zajednice i društva te u?iti iz dane situacije kako biti dobar, brižljiv, osjetljiv, solidaran, požrtvovan, velikodušan i hrabar. To su vrline s kojima se nitko ne ra?a, nego ih svatko od najranije dobi usvaja kroz životni odgoj i obrazovanje.

Stoga je važno da u vrijeme obrazovanja djeci i u?enicima  ponudimo znanja i sadržaje koji ?e ih osnažiti i pripremiti za suo?avanje sa spomenutim situacijama i drugim nepredvidivim životnim iskustvima. Moramo im ponuditi sadržaje koji ?e ih usmjeravati te im otkrivati dublji životni smisao. Tu posebno mislim na predmet školskog vjeronauka.

Vjeronauk je integralni i živi dio školskog kurikuluma, a njegova prisutnost u školi znak je »pozitivne lai?nosti« društva. Njegovo mjesto je od neprocjenjive vrijednosti u odgoju i formaciji djece i mladih. Bez religiozne dimenzije nema cjelovitog odgoja. Katoli?ki vjeronauk poti?e na razmišljanje o najdubljem smislu ljudske egzistencije, onkraj pojedinih znanja, te pomaže prona?i jedinstven smisao, stavljaju?i u središte ljudsku osobu i njezino dostojanstvo. U Isusu Kristu nudi klju? za razumijevanje sebe, svijeta, života, životnih doga?aja i vlastitih životnih iskustava.

Poštovani katoli?ki roditelji, obra?am se posebno vama koji ove godine upisujete svoje dijete u prvi razred osnovne ili srednje škole. Želio bih vas potaknuti da ne propustite za svoje dijete izabrati važnu odgojnu priliku koja se nudi u katoli?kom vjeronauku, a koja ?e vašoj djeci dati dublji i širi pogled na životno obzorje, upoznati ih s temeljima krš?anske vjere i kulture koja duboko obilježava hrvatsku društvenu zbilju; približiti im vrijednost i ljepotu krš?anskih blagdana, tradicije i obi?aja.

Papa Franjo podsje?a roditelje na njihovo temeljno poslanje: »Stvarati povoljne uvjete za uskla?en i pun rast djece, tako da mogu živjeti dobar život, dostojan Boga i konstruktivan za svijet« (Nagovor prigodom An?eoskog pozdravljenja na blagdan Svete obitelji,  31. prosinca 2017. godine).
Na tom tragu pozivam vas da kod upisa u prvi razred izborom vjeronauka svojoj djeci omogu?ite cjelovit odgoj, koji uz druga važna i potrebna znanja integrira temeljne krš?anske vrjednote, da bi se djecu i mlade osposobilo za životne sinteze te odgojilo za zrele, odgovorne i cjelovite osobe.

Prošle smo nedjelje proslavili svetkovinu Duhova mole?i darove Duha Svetoga. Nikada ne prestanimo zazivati Božju pomo?. U zajedništvu Duha Svetoga, Duha radosti i mira,  želim vas ohrabriti: ne bojte se! Naša je snaga i sigurnost u Božjim rukama.

Na sve vas, a posebno na sve u?enike i nastavnike, zazivam Božji blagoslov i zagovor Presvete Bogorodice Marije.

Pozdravlja vas vaš nadbiskup.

Josip kardinal Bozani?, v.r.

 

Božja rije?

SVETA MARIJA BOGORODICA

Lk 2, 16­21

U ono vrijeme: Pastiri pohite u Betlehem i prona?u Mariju, Josipa i novoro?en?e gdje leži u jaslama. Pošto sve pogledaše, ispripovjediše što im bijaše re?eno o tom djetetu. A svi koji su to ?uli divili se tome što su im pripovijedali pastiri. Marija u sebi pohranjivaše sve te doga?aje i prebiraše ih u svome srcu. Pastiri se zatim vratiše slave?i i hvale?i Boga za sve što su ?uli i vidjeli kako im je bilo re?eno. Kad se navršilo osam dana da bude obrezan, nadjenuše mu ime Isus, kako ga je bio prozvao an?eo prije njegova za?e?a.

Raspored misa

NEDJELJOM

7.30 sati

9.00 sati

10.30 sati

12.00 sati

19.00 sati

 

RADNIM DANOM

7.00 sati

19.00 sati