Naslovnica

Glavni izbornik

Biskup Mate Uzini? imenovan nadbiskupom koadjutorom Rije?ke nadbiskupije

Papa Franjo imenovao je dosadašnjeg dubrova?kog biskupa Matu Uzini?a rije?kim nadbiskupom koadjutorom, objavljeno je na blagdan sv. Karla Boromejskog, 4. studenoga, istovremeno u Vatikanu i Hrvatskoj.

Nadbiskup Uzini? je do sada gotovo deset godina služio, vodio i brinuo se o dubrova?koj Crkvi, što ?e i nastaviti ?initi dok se ne odredi njegov nasljednik.

Životopis

Nadbiskup Uzini? ro?en je 17. rujna 1967. godine u Dubravi, u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji, gdje je završio osnovnu školu. Formacijski put ga dalje vodi u Split, u gimnaziju i Nadbiskupsko sjemenište. Nakon obavezne vojne službe u trajanju od godinu dana (1986./1987.) na poluotoku Prevlaka, upisuje Teološki fakultet u Splitu na kojem završava studij filozofije i teologije 1993. godine. Zare?en je za sve?enika Splitsko-makarske nadbiskupije 27. lipnja 1993. godine.

Nakon re?enja obnašao je pastoralnu službu župnog vikara u župi Omiš i župnika u župi Otri?-Struge. Godine 1996. odlazi na studij u Rimu na Papinsko Lateransko sveu?ilište, postigavši 2000. godine licencijat iz crkvenog i civilnog prava. Po povratku u Split od 2000. do 2002. obnaša službu sudskog vikara i suca na Crkvenom interdijecezanskom sudu I. stupnja u Splitu i ujedno pastoralnog suradnika u župi Strožanac-Podstrana. Od 2001. rektor je Centralnoga bogoslovnog sjemeništa u Splitu. Od 2002. godine ?lan je Prezbiterskog vije?a Splitsko-makarske nadbiskupije, a od 2004. Vije?a Hrvatske biskupske konferencije za sjemeništa i duhovna zvanja.

Dubrova?kim biskupom imenovao ga je papa Benedikt XVI. na blagdan sv. Franje Saleškog 24. sije?nja 2011. godine, a za biskupa je zare?en na svetkovinu sv. Josipa 19. ožujka 2011. godine u katedrali Gospe Velike u Dubrovniku.

U Hrvatskoj biskupskoj konferenciji obnašao je službe predsjednika Vije?a HBK za ustanove posve?enog života i družbe apostolskog života (20.10. 2011. – 13.10. 2016.), ?lana Biskupske komisije HBK za odnose s državom (23.1.2012. – 12.11. 2015.), predsjednika Pravne komisije HBK (31.3.2011. – 15.11.2012.), ?lana Pravne komisije HBK (15.11. 2012. – 13.10. 2016.), predsjednika Biskupske komisije za Papinski hrvatski zavod sv. Jeronima (2019./2020.), ?lana mješovite komisije HBK i HKVRP – od 15.11.2012., od 10.11.2015. godine predsjednik je Vije?a HBK za život i obitelj, a od 9.9.2020. godine predsjednik je Povjerenstva HBK za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba.

Pastoral

Kao dubrova?ki biskup za svoje geslo uzeo je citat iz poslanice Hebrejima „Od ljudi za ljude“, nastoje?i od prvog dana prepoznati i upoznati bližnje, i priliku da preko njih služi Gospodinu. Kako bi ostvarivao Kristovo poslanje i poslanje Crkve u ovom vremenu i prostoru, otvara Crkvu na poseban na?in vjernicima laicima i povjerava im službe u raznim podru?jima.

Prvu pastoralnu godinu svog biskupskog djelovanja posvetio je osnaživanju biskupijskog Caritasa i osmišljavanju kvalitetnijeg karitativnog djelovanja u biskupiji. Osnovao je i nove biskupijske urede i vije?a, te napravio mnoge organizacijske promjene s ciljem što ve?e fleksibilnosti i otvorenosti za razvoj pastorala. Više puta obišao je sve župe u Dubrova?koj biskupiji, upoznavaju?i se ne samo s njihovim kulturnim i vjerskim naslje?em nego i konkretnim ljudima. Pod njegovim vodstvom Dubrova?ka biskupija je ušla u pripremu Biskupijske sinode.

Otvorio je vrata biskupije i omogu?io Trajno euharistijsko klanjanje u kapelici sv. Josipa u Gradu 2019. godine. Tako?er je pružio podršku ustanovljenju Karmela Božjeg Milosr?a, pustinja?ko-molitvene zajednice u nastanku.

Sve?enici i redovnici

Jedan od njegovih prvih poteza kao dubrova?kog biskupa bio je usmjeren prema umirovljenim sve?enicima, koje je iz privremenog neadekvatnog smještaja, pozvao u svoj dom sve do otvaranja Sve?eni?kog doma, stavljaju?i tako naglasak na brigu za one koji su cijeli svoj život proveli služe?i drugima, da se u svojim poznim godinama ne bi osje?ali zaboravljenima i ostavljenima. Nosio se i s konstantnim nedostatkom sve?enika, te smatraju?i kako bi svaka biskupija primarno trebala imati sve?enike iz svoje biskupije, neprestano je pozivao na molitvu i otvorenost obitelji i mladih za nova duhovna zvanja. Za sve?enike Dubrova?ke biskupije za vrijeme svoje službe zaredio je petoricu novih dijecezanskih sve?enika i primio je više sve?eni?kih kandidata, od kojih su sada sedmorica u bogosloviji i dvojica u sjemeništu. Kao dubrova?ki biskup sam je preuzeo brigu za odgoj i formaciju mla?ih sve?enika.

Njegovao je suradnju s redovnicama i redovnicima u biskupiji osobito s obzirom na to da je jedno vrijeme bio pro?elnik Vije?a Hrvatske biskupske konferencije za redovništvo, pa se na njegov poticaj Redovni?ki dan po?eo održavati i u Dubrova?koj biskupiji. U Godini posve?enog života posjetio je sve samostane i redovni?ke ku?e slave?i mise i susre?u?i se s redovnicama i redovnicima.

Mladi i obitelji

Prihvatio je doma?instvo Susreta hrvatske katoli?ke mladeži 2014. godine u Dubrovniku, te uz pomo? suradnika organizirao najbrojniji dvodnevni susret mladih. S Vije?em za mlade i Studentskim katoli?kim centrom podržava pokretanje i održavanje ljetnog programa za mlade na otoku Mljetu, poznat kao „Mljetovanje“, a na Šipanu ljetni kamp za djecu. Brojni su i drugi programi za mlade koje je nadbiskup Uzini? rado podržavao, poticao i na njima sudjelovao kao duhovnik dijele?i sa sudionicima jednostavnost i skromnost, kao što je primjer dvodnevnog Planinarskog križnog puta (PKP-a). Posebno je njegovao odnos prema volonterima i poticao razvoj volonterstva, formiraju?i i ulažu?i u ljude, kao što je primjer Škola animatora, koja je u proteklih deset godina formirala osam generacija mladih animatora od ?ega je šest generacija formirano samostalno od strane mladih Dubrova?ke biskupije.

U sklopu pastorala braka i obitelji zapo?eo je s Tjednom braka i obitelji po svim dekanatima Dubrova?ke biskupije na kojima bra?ni parovi imaju prigodu susresti se i obnoviti svoje bra?ne zavjete, te je sudjelovao i poticao na razna obiteljska hodo?aš?a. Redovit je sudionik obiteljskih škola. Kao pro?elnik Vije?a za život i obitelj HBK organizira trogodišnje cikluse posve?ene obitelji, ove godine starijim osobama, djedovima i bakama. Podržao je osnivanje Palijativnog odjela u Op?oj bolnici u Dubrovniku.

Kultura i znanost

Pod njegovim vodstvom u Dubrova?koj biskupiji organizirano je i nekoliko stru?nih znanstvenih skupova: „Okoliš naš svagdašnji“, 2015., prvi znanstveni skup u Hrvatskoj o enciklici pape Franje „Laudato si’“, u Godini sv. Vlaha 2016. godine znanstveni skup „Jubileji sv. Vlaha – poticaj suvremenim znanstvenim promišljanjima“. Primao je brojne strane i doma?e znanstvenike ostvaruju?i s njima dijalog, kao i državne dužnosnike. Utemeljio je Vije?e za kulturu i znanost Dubrova?ke biskupije koje je ostvarilo brojne kulturne manifestacije i predavanja s raznim gostima iz kulturnog i znanstvenog života. Poti?e i podržava objavu brojnih monografija, kako bi baština Dubrova?ke biskupije bila dostupna široj javnosti. Godine 2019. pokre?e i Ljetnu školu teologije, koja je svojom otvorenoš?u i ekumenizmom imala veliki odjek u teološkoj javnosti. Redovito je organizirao studijski dan za sve?enike. Više puta je kroz razne prigode samostalno i preko svojih suradnika nastojao približiti crkvene dokumente vjernicima. Tako je online putem predstavio hrvatskoj javnosti i najnoviju Papinu encikliku „Fratelli tutti“, 2020., istog dana kada je ona predstavljena u Vatikanu.

Mediji

Digitalni svijet je prepoznao kao priliku da susretne ?ovjeka, posebno onoga na marginama, što su sami mediji prepoznali te ga ?esto pozivali kao rado vi?enog gosta u svojim emisijama ili intervjuima, zbog njegovoj jasnog i transparentnog komuniciranja. Aktivan je na društvenim mrežama, od po?etka službe svake nedjelje objavljuje svoja razmišljanja uz evan?elje na svom blogu na mrežnim stranicama Dubrova?ke biskupije, piše kolumnu za gradski tjednik i tako se približava najstarijim ?lanovima društva, a mladima i odraslima obra?a se i putem video poruka. ?esto sudjeluje i na tribinama i okruglim stolovima u organizaciji raznih organizacija i udruga civilnog društva.

U vrijeme proljetnog ‘zaklju?avanja’ zbog pandemije Covid-19 godine 2020. svake ve?eri je 75 dana predvodio molitve i mise pred oltarom Gospe od Porata što se putem interneta prenosilo i pružalo u tim danima ohrabrenje i utjehu mnogima koji su se priklju?ivali molitvi ne samo s podru?ja Dubrova?ke biskupije nego i iz drugih biskupija i drugih krajeva svijeta.

Dijalog

Kroz manifestaciju „Dani krš?anske kulture“ ostvario je uspješnu suradnju i sa Srpskom pravoslavnom Crkvom u Dubrovniku, a s pravoslavnim episkopom svake godine predvodi ekumenske molitve. Više puta je pohodio i sinagogu u Dubrovniku, kao i prostore islamske zajednice te se susretao u raznim prigodama s njihovim službenicima.

U svojim propovijedima i nastupima zauzima se za istinski dijalog i prepoznavanje u drugima svojih bra?e i sestara, naglašava važnost prepoznavanja ne samo tu?ih nego i svojih mana i slabosti u podijeljenom društvu, poziva na ostvarenje Isusovog kraljevstva me?u ljudima kroz angažiranost na pomo? onima na periferijama Crkve i društva. Ne boji se javno progovoriti ne samo o problemima u društvu nego i o poteško?ama u Crkvi.

Dobio je nagradu Hrvatskoga helsinškog odbora za ljudska prava za 2017. godinu za doprinos u me?ureligijskom dijalogu, ekumenizmu i vjerskoj toleranciji koji nadilazi profesionalne obveze i uobi?ajene standarde.

Upravljanje

Nakon suo?avanja s naslije?enim financijskim problemima po?inje svake godine objavljivati Financijsko izvješ?e Dubrova?ke biskupije poboljšavaju?i iz godine u godinu sam model izvješ?ivanja, te radi na konsolidiranju biskupije naglašavaju?i važnost transparentnosti i odgovornog upravljanja crkvenim dobrima.

U skladu s mogu?nostima i suradnji s razli?itim subjektima, napose Ministarstvom Kulture, Zavodom za obnovu Grada Dubrovnika i Društvom prijatelja Dubrova?ke starine, brinuo je oko obnove crkvenih i kulturnih dobara. Dao je podršku povratku starog oltara u katedralu Gospe Velike što je privedeno kraju u jesen 2016. godine, obnovi crkve Svetog Vlaha u Stonu, koja je srušena u potresu 1996., a obnovljena 2019. godine, kao i unutrašnjoj obnovi zborne crkve Sv. Vlaha koja je blagoslovljena ususret sv. Vlahu 2016. godine. Za vrijeme njegove službe izgra?ena je i nova crkva Sv. Antuna u Kor?uli, posve?ena 2018. godine. Nekoliko je i otvorenih projekata poput izgradnje pastoralnog centra u Župi dubrova?koj, crkve u Novoj Mokošici, kao i pastoralnog centra u Solitudu.

Zbog velike želje vjernika da se biskup ponovno vrati u Grad, unutar zidina, u povijesnu Biskupsku pala?u koja je stradala u potresu 1979. godine, nadbiskup Uzini? se angažira oko završetka njezine obnove i nakon ?etrdesetak godina dubrova?ki biskup se 2018. godine ponovno vra?a u Grad daju?i tako svoj doprinos revitalizaciji Grada.

 

Božja rije?

SVETA MARIJA BOGORODICA

Lk 2, 16­21

U ono vrijeme: Pastiri pohite u Betlehem i prona?u Mariju, Josipa i novoro?en?e gdje leži u jaslama. Pošto sve pogledaše, ispripovjediše što im bijaše re?eno o tom djetetu. A svi koji su to ?uli divili se tome što su im pripovijedali pastiri. Marija u sebi pohranjivaše sve te doga?aje i prebiraše ih u svome srcu. Pastiri se zatim vratiše slave?i i hvale?i Boga za sve što su ?uli i vidjeli kako im je bilo re?eno. Kad se navršilo osam dana da bude obrezan, nadjenuše mu ime Isus, kako ga je bio prozvao an?eo prije njegova za?e?a.

Raspored misa

NEDJELJOM

7.30 sati

9.00 sati

10.30 sati

12.00 sati

19.00 sati

 

RADNIM DANOM

7.00 sati

19.00 sati